Strona główna » Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego https://paulinapilarska.pl/
Data publikacji: 30.10.2021

Sprzedaż produktów elektronicznych za pośrednictwem sklepu internetowego
https://paulinapilarska.pl/ realizuje osoba prywatna:
Paulina Pilarska
ul.Średnia 14
07-415 Olszewo-Borki NIP: 758-238-86-31

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail pilarskadietetyk@gmail.com

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1) Kupujący:
a. osoba fizyczna,
b. osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z
jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
c. osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie związanym bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową,
d. osoba prawna
e. ułomna osoba prawna
f. inne podmioty lub osoby dokonujące zakupu w sklepie.
2) Operator Płatności – HotPay
ePłatności podmiot kontrolujący HotPay oraz będący administratorem infrastruktury obsługującej system płatniczy; spółka ePłatności spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Andrychowie przy ulicy 27 Stycznia 9, 34-120 Andrychów, NIP: 5512627897, REGON: 366165170, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000655383, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy wynosi 2 000 000 złotych (wpłacony w całości).
3) Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://paulinapilarska.pl/regulamin-sklepu/
4) Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://paulinapilarska.pl/
5) Sprzedawca – Paulina Pilarska, ul.Średnia 14, 07-415 Olszewo-Borki

§2
Postanowienia wstępne
1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów materialnych i
produktów elektronicznych, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą
elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.
2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki
Sprzedawcy i Kupującego.
3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie
szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego.
Wystarczające są:
1) dostęp do Internetu,
2) standardowy system operacyjny,
3) standardowa przeglądarka internetowa,
4) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
4. Do korzystania z produktu elektronicznego konieczne jest spełnienie następujących
warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
1) dostęp do Internetu,
2) standardowy system operacyjny,
3) standardowa przeglądarka internetowa,
4) standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),
5) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
5. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
6. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w
szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w
Sklepie.
7. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto i są podane w polskich złotych.
8. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za produkt oraz koszt dostawy wskazane
na stronach Sklepu.

§ 3
Usługi świadczone drogą elektroniczną
1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą
elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą:
a) umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci produktów elektronicznych
dostępnych w Sklepie.
b) umowy o dostarczenie produktów materialnych dostępnych w Sklepie.
2. Zawarcie umowy możliwe jest bez posiadania konta w Sklepie. Procedura zawarcia
umowy opisana jest szczegółowo w § 5 Regulaminu.
3. Usługa świadczona jest na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy
o dostarczenie treści cyfrowych lub produktów materialnych zawierane za
pośrednictwem Sklepu.

§ 4
Prawa własności intelektualnej
1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że produkty materialne i elektroniczne
dostępne w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują
Sprzedawcy.
2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie produktów
elektronicznych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw
autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może skutkować
odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 5
Zawieranie umowy
1. W celu zakupu produktu materialnego lub elektronicznego, Kupujący musi podjąć
następujące kroki:
1) dodać produkt lub produkty do koszyka, klikając w przycisk „Do koszyka”,
2) z widoku koszyka, kliknąć w przycisk „Zamawiam”,
3) wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia
i wybierając sposób płatności;
4) zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna
do dokonania zakupu,
5) kliknąć w przycisk „Zamówienie”.
2. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę
Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane produkty.
3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z
potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą uważa
się:
1) umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci wybranych produktów
elektronicznych,
2) umowę o dostarczenie produktów materialnych.
4. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu
zamówienia.

§ 6
Dostawa
1. Dostawa zakupionego produktu elektronicznego nastąpi poprzez wysyłkę na adres e-mail
podany w formularzu zamówienia linku pozwalającego na ściągnięcie produktu
elektronicznego lub kodu dostępu do produktu. Dostawa nastąpi niezwłocznie po
dokonaniu płatności przez Kupującego, nie później niż w ciągu 24 godzin od dokonania
płatności.
2. Dostawa kupionego produktu materialnego odbywa się w sposób wybrany przez
Kupującego podczas składania zamówienia.

§ 7
Odstąpienie Kupującego od umowy
1. Kupujący, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od
umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w
odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego
przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez
przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
3. Aby odstąpić od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o
odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pisma
wysłanego pocztą elektroniczną.
4. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod
adresem https://paulinapilarska.pl//formularzodstapienia jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał
informację dotyczącą wykonania przysługującego Kupującemu prawa odstąpienia od
umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie
otrzymane od Kupującego płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w
którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub
do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie
nastąpi wcześniej.
8. Kupujący powinien odesłać towar na adres Sprzedawcy podany w niniejszym regulaminie
niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował
Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Kupujący
odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
9. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
10. Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej
w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
rzeczy.

§ 8
Odpowiedzialność za wady
1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt ma wadę fizyczną
lub prawną (rękojmia za wady).
3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę,
określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając
oświadczenie stosownej treści.
4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również
pocztą elektroniczną.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od
dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy
wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§ 9
Dane osobowe i pliki cookies
Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane
zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem:
https://paulinapilarska.pl/polityka-prywatnosci/
https://paulinapilarska.pl/polityka-plikow-cookies/

§ 10
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z
zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną
określone przez strony konfliktu.
2. Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Kupujący ma możliwość:
1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o
rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o
wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu
między Kupującym a Sprzedawcą,
3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub
organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń, Kupujący może szukać na stronie internetowej
http://www.uokik.gov.pl.
4. Kupujący może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod
adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów
pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia
sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy
sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Sklepie.
2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z
dniem ich publikacji w Sklepie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się
wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.